Contactgegevens

Stoll Juridisch Advies
Oudstraat 8
6041 VR Roermond
Nederland
+31 (0)475 57 58 43
+31 (0)6 83 65 21 64
info@stoll-juridisch-advies.nl
KvK: 60413026


Aansprakelijkheid en zekerheidsrechten

De gevolgen van de economische crisis

De economische crisis heeft ook in Nederland zijn sporen achtergelaten. Uit berekeningen van marktonderzoeker Q&A blijkt dat sinds het begin van de economische crisis in 2008 er in Nederland inmiddels 22.000 winkels zijn verdwenen. Het merendeel als gevolg van een faillissement. Een faillissement is vaak een ingrijpende gebeurtenis die allerlei vragen en onzekerheden oproept. De belangrijkste aspecten voor bestuurders en schuldeisers worden kort toegelicht.

Bestuurders

Ondernemers hebben een grote mate van beleidsvrijheid bij het besturen van een vennootschap. In beginsel zijn bestuurders niet aansprakelijk voor verplichtingen van de vennootschap, tenzij er sprake is van onbehoorlijk bestuur en dat dit onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement. Wanneer is er sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur?

Publicatieplicht

Bestuurders van een BV moeten binnen 13 maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekeningen deponeren bij de Kamer van Koophandel. Het niet tijdig deponeren van de jaarrekening kan leiden tot aansprakelijkheid in een faillissementszaak. Voor aandeelhouders die tevens bestuurder zijn van een BV geldt sinds 1 oktober 2012 een verkorte publicatieplicht. In plaats van 13 maanden na afloop van het boekjaar dient het bestuur de jaarrekening binnen 11 maanden en 8 dagen te deponeren. Dit betekent dat de jaarrekening uiterlijk op 8 december van het kalenderjaar na afloop van het boekjaar gedeponeerd moet worden. Via de statuten van de BV kan van de vereenvoudigde vaststelling van de jaarrekening worden afgeweken.

Administratieplicht

Naast deze publicatieplicht rust op bestuurders van een vennootschap ook de zogenaamde administratieplicht. Bestuurders zijn verplicht een zodanige administratie te voeren, dat op elk moment de rechten en verplichtingen van de vennootschap kunnen worden gekend, zodat een redelijk inzicht in de vermogenspositie van de vennootschap kan worden verkregen. Een gebrekkige administratie kan leiden tot aansprakelijkheid bij faillissement.

Meldingsplicht

Als een vennootschap niet in staat is haar betalingsverplichtingen jegens de belastingdienst te voldoen, dan moeten de bestuurders van de vennootschap deze betalingsonmacht onverwijld melden. Deze melding moet uiterlijk worden gedaan binnen twee weken na de dag waarop de verschuldigde belasting behoorde te zijn afgedragen of voldaan. Het niet voldoen aan deze meldplicht kan leiden tot aansprakelijkheid in een faillissementszaak.

Schuldeisers

Naast de bestuurders van een failliete vennootschap worden ook schuldeisers van de vennootschap geconfronteerd met allerlei vragen en onzekerheden. Bij een faillissement komt het zelden voor dat alle schuldeisers kunnen worden betaald. Hoe kan een schuldeiser zijn positie versterken in geval van een faillissement van een debiteur?

Eigendomsvoorbehoud

Het komt regelmatig voor dat levering onder een eigendomsvoorbehoud plaatsvindt. De zaken zullen pas eigendom worden van de koper zodra aan een voorwaarde is voldaan, vaak betreft dit betaling van de koopsom. Het eigendomsvoorbehoud gaat niet teniet door een faillissement. Als er sprake is van natrekking, vermenging of zaaksvorming wordt het eigendomsvoorbehoud doorkruist. In een dergelijke situatie is het immers niet meer mogelijk om aan te tonen welke zaken de schuldeiser heeft geleverd.

Recht van reclame

Een schuldeiser kan ook het recht van reclame inroepen en roerende zaken, niet-registergoederen terugvorderen indien de koopprijs niet of niet volledig wordt voldaan. De schuldeiser moet schriftelijk binnen 6 weken na factuurdatum van het recht gebruik maken. De curator kan de uitoefening van dit recht doorkruisen. De curator zal dan moeten betalen of zekerheid voor de betaling stellen.

Retentierecht

Het retentierecht geeft de schuldeiser de bevoegdheid om de nakoming van een verplichting tot afgifte van een zaak aan zijn schuldenaar op te schorten, totdat zijn vordering wordt voldaan. Een curator kan de zaak wel opeisen om te verkopen. De retentor heeft in een dergelijke situatie wel voorrang op de verkoopopbrengst boven de andere schuldeisers.

Wil je meer weten over onze diensten of vrijblijvend advies over bestuurdersaansprakelijkheid of zekerheidsrechten? Neem dan contact met ons op.

© Copyright Seyoch
Webdesign
by ©Seyoch