Contactgegevens

Stoll Juridisch Advies
Oudstraat 8
6041 VR Roermond
Nederland
+31 (0)475 57 58 43
+31 (0)6 83 65 21 64
info@stoll-juridisch-advies.nl
KvK: 60413026


De precontractuele fase

Deal or no deal? De problematiek van de afgebroken onderhandelingen

Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod van de ene partij en de aanvaarding daarvan door de andere partij. De wijze waarop dit plaatsvindt is in beginsel vormvrij, tenzij de wet anders bepaalt. Dit betekent dat een overeenkomst niet alleen schriftelijk, maar ook mondeling of via internet kan worden gesloten. Boodschappen doen, uit eten, naar de film: in het dagelijks leven sluiten we tal van overeenkomsten die niet schriftelijk worden vastgelegd en waarover niet wordt onderhandeld. De complexiteit en de financiële risico’s bij deze overeenkomsten blijven in de regel beperkt.

Bij commerciële contracten die gelden tussen ondernemingen ligt dat anders. De financiële belangen en de daarmee samenhangende risico’s zijn van geheel andere orde. De betrokken partijen treden tijdens de onderhandelingsfase of precontractuele fase in overleg en onderzoeken of ze een overeenstemming kunnen bereiken. Afhankelijk van de omvang van het project kan deze fase een paar weken, maar ook enkele maanden in beslag nemen. Naarmate de onderhandelingen voortschrijden, rijst de vraag tot welk moment partijen de onderhandelingen kunnen afbreken.

Aansprakelijkheid bij afgebroken onderhandelingen

Het beginsel van contractsvrijheid brengt met zich mee dat partijen in principe op elk moment de onderhandelingen mogen beëindigen zonder dat daardoor schadevergoeding verschuldigd wordt. In twee situaties kan de afbrekende partij jegens de wederpartij aansprakelijk zijn. In de eerste situatie is het aanvaardbaar dat de onderhandelingen worden beëindigd, maar de gemaakte kosten van de wederpartij dienen vergoed te worden. In de tweede situatie is reeds het beëindigen van de onderhandelingen onaanvaardbaar, hetgeen kan leiden tot het vergoeden van de gederfde winst. Als de onderhandelingen worden beëindigd in de tweede situatie kan de benadeelde partij kiezen tussen een vordering tot schadevergoeding, ofwel een vordering tot dooronderhandelen. Een vordering tot dooronderhandelen biedt echter geen garantie voor een succesvolle totstandkoming van de gewenste overeenkomst.

Indien de benadeelde partij kiest voor een vordering tot schadevergoeding, dient hij een keuze te maken tussen ofwel het negatief contractsbelang (eerste situatie) of het positief contractsbelang (tweede situatie).

Aansprakelijkheid beperken

Gelet op de grote financiële belangen en de daarmee samenhangende risico’s is het van essentieel belang dat reeds voor de totstandkoming van de overeenkomst al wordt nagedacht over de mogelijke risico’s en hoe deze zoveel mogelijk kunnen worden beperkt. Met een intentieovereenkomst kunnen partijen onduidelijkheden voorkomen die verband houden met het onderhandelen en het afbreken van onderhandelingen en de daaraan verbonden kostenvergoedingen.

Wil je meer weten over onze diensten of vrijblijvend advies over de precontractuele fase en de beperking van aansprakelijkheid? Neem dan contact met ons op.

© Copyright Seyoch
Webdesign
by ©Seyoch