Contactgegevens

Stoll Juridisch Advies
Oudstraat 8
6041 VR Roermond
Nederland
+31 (0)475 57 58 43
+31 (0)6 83 65 21 64
info@stoll-juridisch-advies.nl
KvK: 60413026


De Wet DBA, enkel uitstel van handhaving

Opschorting handhaving Wet DBA tot 1 januari 2018

Op vrijdag 18 november 2016 heeft Staatssecretaris Wiebes besloten de handhaving van de Wet DBA op te schorten. Voor goedwillende zzp’ers en opdrachtgevers betekent dit voorlopig geen boetes en naheffingen. De Belastingdienst zal op zijn vroegst vanaf 1 januari 2018 de Wet DBA gaan handhaven. Dit geldt echter niet voor evident kwaadwillenden, voor deze groep zal de Belastingdienst met ingang van 1 mei 2017 beginnen met een represssief handhavingsbeleid.

Haastige spoed is zelden goed

Het is duidelijk geworden dat het kabinet de gevolgen van de Wet DBA heeft onderschat. Uit de gesprekken en meldingen valt af te leiden dat opdrachtgevers terughoudend zijn in het inhuren van zzp’ers. Het verschil tussen ondernemerschap en dienstbetrekking niet overal bij de praktijk aansluit. De arbeidswetgeving door opdrachtgevers als knellend wordt ervaren. Door de opschorting heeft het kabinet meer tijd om deze knelpunten op te lossen.

Verschil ondernemerschap en dienstbetrekking

Eventuele aanpassing van de criteria “vrije vervanging” en “gezagsverhouding”. Op dit moment bestaat er veel onduidelijkheid over de toepassing van deze criteria in de modelovereenkomsten als in de door belanghebbenden voorgelegde overeenkomsten. Tevens heerst er onbegrip dat (aan de onderkant van de arbeidsmarkt) relatief gemakkelijk buiten dienstbetrekking kan worden gewerkt als maar voldaan wordt aan het criterium “vrije vervanging” terwijl (veelal aan de bovenkant van de arbeidsmarkt) men geacht wordt in dienstverband te werken zodra er sprake is van een “gezagsverhouding”. Een andere of concretere invulling aan deze criteria is noodzakelijk om beter bij de maatschappelijke eisen aan te sluiten.

Afwijkende rol Belastingdienst

Ondanks de beschikbare modelovereenkomsten die vaak duidelijkheid verschaffen en het gebruik van gedetailleerde overeenkomsten bestaat er een grijs gebied. Daardoor bestaat er geen zekerheid onder de opdrachtgevers, met als gevolg dat er minder zzp’ers worden ingehuurd. Het is de taak van de overheid deze onzekerheid te ontnemen. De Belastingdienst kan hier een coachende rol in vervullen door “voorwaartse” aanwijzingen te geven bij controles, zekerheid te geven dat er geen “achterwaartse” naheffingen en boetes zullen worden opgelegd.

Knellende arbeidswetgeving

De huidige arbeidswetgeving wordt als knellend ervaren, met name de ketenbepaling in de WWZ vormt voor opdrachtgevers een probleem. Dit speelt vooral in sectoren waarin opdrachtsgewijs wordt gewerkt.

Op dit moment kan bij cao in beginsel alleen worden afgeweken van de ketenregeling in de volgende situaties:

  • Er is sprake van uitzendovereenkomsten (uitzendcao’s);
  • Als uit de cao blijkt dat voor bepaalde functiegroepen de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering een afwijking van de ketenregeling vereist.

 
Indien aan één van de bovenstaande eisen is voldaan, dan is de afwijkingsmogelijkheid beperkt tot:
 

  • De termijn van 24 maanden mag naar 48 maanden worden verlengd, voordat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat;
  • Het maximaal aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mag worden verhoogd naar zes in plaats van drie.

 

Bovendien kan bij cao van de periode van 24 maanden worden afgeweken bij arbeidsovereenkomsten in verband met de educatie van de werknemer, en voor zover dat noodzakelijk is voor het afronden van de opleiding. Een uitbreiding van het aantal arbeidsovereenkomsten is in deze situatie niet mogelijk. Tot slot kan de ketenregeling in het geheel bij cao buiten toepassing worden verklaard voor bepaalde functies in een bedrijfstak indien de Minister deze functies bij ministeriële regeling heeft aangewezen.

Deze beperkte afwijkingsmogelijkheid van de ketenregeling wordt door veel opdrachtgevers als te beperkt ervaren. Indien er sectoren bestaan waarin meer behoefte bestaat aan meer flexibiliteit binnen de dienstbetrekking, moet dat geboden kunnen worden.

Wilt u meer weten over onze diensten of vrijblijvend advies over de Wet DBA? Neem dan contact met ons op.

 

 

© Copyright Seyoch
Webdesign
by ©Seyoch