Contactgegevens

Stoll Juridisch Advies
Oudstraat 8
6041 VR Roermond
Nederland
+31 (0)475 57 58 43
+31 (0)6 83 65 21 64
info@stoll-juridisch-advies.nl
KvK: 60413026


Debiteurenbeheer en incasso

Voorkomen is beter dan genezen

Meer dan de helft van de faillissementen wordt veroorzaakt door opdrachtgevers die hun rekening niet of te laat betalen. Wanbetaling blijft een groot probleem, in het bijzonder ondernemers in de MKB-sector komen hierdoor in de problemen. Ruim 32% van de rekeningen in Nederland wordt te laat betaald, opdrachtgevers betalen hun rekening na gemiddeld 33 dagen.

Debiteurenbeheer

Een consistent debiteurenbeleid levert een effectieve bijdrage aan een positief bedrijfsresultaat. Hieronder tref je een kort overzicht aan van de verschillende zaken die van belang zijn voor een goed debiteurenbeleid.

– Ken je klant;
– Overeenkomst en algemene voorwaarden;
– De factuur;
– Betalingsherinnering;
– Telefonisch contact;
– Tweede betalingsherinnering;
– Gerechtsdeurwaarder;
– Overige middelen.

Nu volgt een korte toelichting per onderdeel betreffende een effectief debiteurenbeleid.

Ken je klant

Verzamel zoveel mogelijk informatie over een nieuwe klant. Dit kan op verschillende manieren, je kunt bijvoorbeeld aan collega ondernemers vragen of zij reeds met de betreffende opdrachtgever zaken hebben gedaan. Daarnaast kun je ook bij verschillende instellingen terecht voor informatie, waaronder de Kamer van Koophandel, kredietinformatiebureaus, brancheorganisatie en het Bureau Krediet Registratie. Let bij bestaande klanten op afwijkend betalingsgedrag en spreek de opdrachtgever hierop aan.

Overeenkomst en algemene voorwaarden

Overeenkomsten zijn vormvrij, tenzij de wet anders bepaalt. Dit betekent dat een overeenkomst ook mondeling kan worden gesloten. Het is echter verstandig om belangrijke afspraken schriftelijk vast te leggen. Maak daarom duidelijke en concrete afspraken over de te leveren diensten en/of producten, de daarbij behorende prijs en leverdatum. Leg dit schriftelijk vast in een contract! Laat dit contract ondertekenen door iemand die daartoe bevoegd is. Je kunt jouw positie versterken door de algemene voorwaarden in de offerte van de overeenkomst op te nemen. Hierin staan de levering- en betalingsregels die je hanteert.

De factuur

Nadat de goederen of diensten zijn geleverd heb je recht op betaling. Verstuur daarom op tijd de factuur. Let erop dat de factuur aan de wettelijke eisen voldoet en vermeld duidelijk de betalingstermijn en vervaldatum.

Betalingsherinnering

De opdrachtgever is in verzuim zodra de betalingstermijn is verstreken, er ontstaat dan een opeisbare vordering. Stuur dan zo snel mogelijk een herinnering, met het verzoek om alsnog het verschuldigde factuurbedrag te voldoen.

Telefonisch contact

Neem contact op met de opdrachtgever indien de betalingsherinnering niet tot het gewenste resultaat leidt. Probeer te achterhalen waarom de factuur nog niet is betaald. Blijf tijdens het contact met de opdrachtgever altijd zakelijk en beleefd en leg de hieruit voortvloeiende afspraken schriftelijk vast. Laat een betalingsregeling altijd notarieel vastleggen, dit bespaart een hoop kosten en tijd!

Tweede betalingsherinnering

Vermeld in jouw laatste aanmaning dat je de opdrachtgever in gebreke stelt en dat jij jouw vordering ter incasso uit handen zult geven, waarbij de daaraan verbonden kosten voor rekening voor de opdrachtgever komt. Maak expliciet duidelijk dat je de factuur overdraagt aan een incassobureau, gerechtsdeurwaarder als de debiteur met de betaling in gebreke blijft.

Gerechtsdeurwaarder

Als het buitengerechtelijke minnelijke traject ook niet tot het gewenste resultaat leidt, zal een gerechtsdeurwaarder moeten worden ingeschakeld. Je verzoekt een advocaat een verlofschrift te schrijven, een rechter zal hierover een uitspraak doen. Indien jouw verzoek wordt toegekend zal de deurwaarder beslag leggen op spullen van de opdrachtgever. Vaak zijn hiermee veel kosten gemoeid, deze kosten kunt u grotendeels op de opdrachtgever te verhalen.

Overige middelen

Je kunt ook het faillissement aanvragen van de opdrachtgever. Voor een dergelijke aanvraag is een onbetwiste vordering vereist. Bovendien moet er een tweede schuldeiser zijn, voor de zogenaamde steunvordering. De hoogte van deze steunvordering moet van redelijke omvang zijn.

Naast het aanvragen van een faillissement bestaat er ook de mogelijkheid jouw vordering te cederen. Middels een akte van cessie verkoop jij jouw vorderingen aan een andere partij. Als tegenprestatie ontvang je een percentage van de vordering, afhankelijk van de haalbaarheid.

Je kunt ook zelf bij het kantongerecht procederen, bij de kantonrechter geldt geen verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat bij vorderingen tot 25.000 euro. In een dergelijke situatie betaal je alleen de griffierechten en de deurwaarderskosten. Is het juridisch gezien een complexe zaak dan is het verstandiger om een jurist in de arm te nemen.

Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang kun je een onmiddellijke voorziening eisen bij de daartoe bevoegde voorzieningenrechter. Bij een kort geding ben je verplicht om je te laten vertegenwoordigen door een advocaat. De rechtbank zal altijd vooraf toetsen of er sprake is van een spoedeisend belang.

Wil je meer weten over onze diensten of vrijblijvend advies over jouw incasso of debiteurenbeheer? Neem dan contact met ons op.

© Copyright Seyoch
Webdesign
by ©Seyoch